صفحه اصلیآرشیو اخبارارتباط با مادرباره ما
برنامه شش ترمی
 

                         

برنامه درسی مرکز علوم اسلامی دانشگاه صنعتی (معاد)

 

 

ترم اول (شروع از بهمن ماه)

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

تفسیر 1

 

2
2

اخلاق اسلامی (1)

 

2
3

انسان شناسی

 

2
4

رسالت الهی

 

2
* جمع واحد ها 8

 

 

ترم تابستان (به صورت مجازی)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

توضیحات
1

تاریخ اسلام و سیره (1)(2)(3)

6

به صورت مجازی در تابستان ارائه می شود.

* جمع واحد ها 6  

 

 

ترم دوم (مهر... دی)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

تفسیر 2

2

2

اخلاق اسلامی(2)

2

3

کلام اسلامی (1)

با نگاه قرآنی و نقد کلام جدید

2
4 حدیث شناسی 2
* مجموع واحد 8

 

ترم سوم (بهمن ...خرداد) 

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1 تفسیر 3

2

2

اخلاق اسلامی(3)

2

3

کلام اسلامی(2)

با نگاه قرآنی و نقد کلام جدید

2
4

نظام سیاسی اسلام

2

جمع واحد ها 8

  

 

ترم تابستان (به صورت مجازی) 

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

توضیحات
1

احکام (1)(2)(3)

6

به صورت مجازی در تابستان ارائه می شود.

* جمع واحد ها 6  

 

 

ترم چهارم (مهر... دی) 

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

تفسیر 4

2

2

کلام اسلامی(3)

با نگاه قرآنی و نقد کلام جدید

2
3

کلام اسلامی(4)

با نگاه قرآنی و نقد کلام جدید

2
4

برگزیده متون حدیث(1)

2

* جمع واحدها 8

 

 

ترم پنجم (بهمن....خرداد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

تفسیر 5 

2

2

برگزیده متون حدیث(2)

2

3

کلام اسلامی(5)

با نگاه قرآنی و نقد کلام جدید

2

* جمع واحدها 6

 

 

ترم تابستان (به صورت مجازی) 

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

توضیحات
1

جریان شناسی فرهنگی (1)(2)

4

به صورت مجازی در تابستان ارائه می شود.

2 آشنایی با ادیان 2

به صورت مجازی در تابستان ارائه می شود.

* جمع واحد ها 6  

 

 

ترم ششم (مهر....دی)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1 تفسیر 6 2
2

برگزیده متون حدیث(3)

2
3

کلام اسلامی(6)

با نگاه قرآنی و نقد کلام جدید

2

* جمع واحدها 6

 

جمع کل واحدها: 62 واحد